Nieuwsbrief 3


 
Beste leden,
 
Beknopt verslag 3e bestuursvergadering 2019

09-04-2019 aanvang 19.30 uur in het verenigingsgebouw, we sluiten de vergadering om 21.30.

Aanwezig: Voorzitter, secretaris, penningmeester en alle algemeen bestuursleden.


Overleg gemeente:                                                                                                                     
Na de laatste storm is er een afgevaardigde van de gemeente op ons complex geweest, vergezeld door een boomdeskundige (Dhr. Stoop). Dit om de bomen welke gevaar zouden kunnen opleveren in kaart te brengen. Helaas hebben we nog geen reactie mogen ontvangen. Wij houden u op de hoogte. Ook het probleem van “groot onderhoud boomsingel en drainage” loopt nog.

 Financiële zaken:
Helaas zijn er nog veel tuinders (18) die de landhuur en contributie (verplicht te voldoen voor 01 maart) nog niet betaald hebben. Wij verzoeken u dringend om dit z.s.m. te voldoen en zullen u hierover aanspreken. Beseft u, dat dit een reden kan zijn om het lidmaatschap met u te beëindigen.
Ook de vereniging heeft zijn verplichtingen naar de gemeente om de huur af te dragen.
 
Tuinders die een verzekering via de vereniging hebben lopen, hebben de afgelopen periode de polisvoorwaarden thuisgestuurd gekregen. Zo kunt u precies zien wat wel en niet vergoed wordt.
Voor de collectieve vrijwilligers verzekering hebben we onderzocht of dit goedkoper kan door bv. minder vrijwilligers op te geven. Dit bleek weinig uit te maken in de kosten waardoor besloten is dit zo te houden met 190 vrijwilligers verzekerd.
 
Bestuur heeft ingestemd met de aankoop van een nieuwe kettingzaag. Het bestellen van nieuwe onderdelen voor de oude zaag bleek duurder dan de nieuwe. Nieuwe zaag met drie jaar garantie voor € 102,00.
 
Nu het zonnetje weer schijnt hoor je de zonnepanelen “klapperen” op het dak. De opbrengst op 15-04-2019 is (3180 KWh) (€ 636,22)  (3,17 ton co2 bespaard).
 
Communicatie tussen bestuur en tuinders:
Afgelopen weken zijn er diverse goede en begripvolle gesprekken gevoerd met tuinders v.w.b. de status van hun tuin. In alle gevallen is verbetering beloofd. Er staan nog een aantal gesprekken open. Bestuur houdt “de vinger aan de pols” en spreekt over drie maanden weer af met de betrokkene tuinders.

Helpende handen:
In onze vorige nieuwsbrief hebben we gevraagd of u wat uurtjes over heeft om de kantinemedewerkers te ontlasten. Met een groter bestand aan vrijwilligers kunnen we ook wat vaker open zijn. Als u zin heeft om met onze vrijwilliger samen te werken meldt u zich dan in de kantine bij de secretaris of stuurt u een mail naar vtv.tuindorp@gmail.com Dit geldt ook voor het “Winkeltje”, ook hier zijn we op zoek naar een 2e man/vrouw om zaterdag e.e.a. te kunnen verkopen. Dan zijn er ook nog aardig wat algemene onderhoudstaken voor de vereniging te doen, ook daar vragen we u medewerking voor. Het kan toch niet zo zijn dat een handjevol vrijwilligers alles moet onderhouden, kom op en verenig u. Spreek met elkaar wat af, bv. dit gaan we aanpakken in u directe omgeving.
Bij het pad ter hoogte van tuin 168 staat een zak zand bedoeld om de scheve en verzakte tegels op het pad (door vrijwilligers) recht te leggen. U wordt dan ook verzocht dit niet voor andere doeleinden te gebruiken.
Bij het completeren van het sleutelkastje zijn we er achter gekomen dat dit kastje veel te klein is. Indien u “voor weinig” toevallig aan een grotere sleutelkast kan komen, houden wij ons aanbevolen.
De schuif (afvoer water) bij tuin 42, 43 en 66 wordt afgesloten. Gebleken is dat deze al jaren verstopt zit en geen functie meer heeft. Heeft u interesse om hierbij uw steentje bij te dragen, meld u zich bij het bestuur. Wij ontvangen u met koffie.
De put t.b.v. de elektrische waterpomp is uitgediept, daarna is de pomp weer geplaatst. Men is nog even bezig met het aansluiten van de afvoer. In het motorhok krijgt de, door benzinemotor aangedreven, waterpomp momenteel een kleine onderhoudsbeurt door enkele vrijwilligers.
De deur van de kweektuin is gerepareerd en het bord van de kweektuin is in behandeling genomen. Ook wordt er druk gewerkt aan het aftimmeren van de omkasting t.b.v. de koelkasten en het herstellen van het naambord van de vereniging.

Overlast:
Nu het zonnetje zich wat vaker laat zien wordt het ook weer drukker op de tuin. Dit is een reden om weer wat rekening met elkaar te houden, ik denk hierbij aan geluidsoverlast door bv. radio’s of aggregaten. Ik hoop dan ook dat dit onderling met de tuinders bespreekbaar is en tot oplossingen leidt.
Ook komen er klachten binnen over rookoverlast van houtkachels. Net als vorig jaar heeft het bestuur weer besloten om vanaf 01 april tot 01 oktober geen toestemming meer te verlenen voor het gebruik van houtkachel. Dit stuit natuurlijk op onbegrip bij de gebruikers van deze kachels, maar het bestuur is er ook voor alle andere tuinders die willen genieten van een fijne dag op de tuin.
Verschillende gebruikers heb ik gesproken en werd aan mij gevraagd “wie er dan geklaagd heeft”, hier geven wij geen antwoord op. Men moet begrijpen dat niet iedereen de confrontatie met gebruiker aan wil gaan en dan maar naar huis gaat (dag verpest). In de periode dat het gebruik wel is toegestaan, blijft het vanzelfsprekend, dat niemand hier hinder van mag ondervinden.
Steeds meer zien we dat auto’s geparkeerd worden op de weg rondom het verenigingsgebouw. Wij vragen u de auto op de daarvoor bestemde grasstrook te parkeren zodat (indien nodig) hulpdiensten hier geen hinder van ondervinden.
Afgelopen periode heeft de politie camerabeelden opgevraagd i.v.m. de gestolen BMW die op het terrein is aangetroffen.

1 April:
Veertien dagen geleden had ik u gevraagd een “monster” van uw tuin te nemen en deze op 1 april bij de kantine in te leveren J. Ik hoop dat u niet verwacht hier nog een resultaatuitslag van te ontvangen, want die komt er natuurlijk niet. Voor de tuinders die deze grap niet hebben kunnen waarderen, het is niet mijn bedoeling geweest ook maar iemand te kwetsen.Aardappelen poten:
                     
Zorg dat de aarde gespit, bemest en fijn gemaakt is. Maak een kuiltje per Aardappel wat 2 x zo diep is als de dikte van de Aardappel. Maak rijen van 50 cm breed en leg om de 50 cm een Aardappel in een kuiltje. Aardappelen groeien vanaf een temperatuur van 10 graden. (maart, april en mei)

Bij aardappelen is kalium heel belangrijk. Dit bleek recent nog uit bijkomende proeven.
Aardappelen die geen kali hadden ontvangen waren duidelijk blauwgevoeliger. Een extra kalihoeveelheid in juni-juli gaf aanleiding tot een nog lagere blauwgevoeligheid. Opvallend was ook dat de blauwgevoeligheid het hoogst lag op de percelen met de laagste kalireserve bij de aanvang van het seizoen. Verder werd de minst goede bakkleur vastgesteld op de perceeltjes zonder kalibemesting.
Aardappelen zijn een kalibehoeftig gewas. Kalium (K) zorgt voor de aanmaak en transport van zetmeel en suikers en voor de waterhuishouding. Kalium heeft een positieve invloed op de opbrengst (zowel totale opbrengst als aandeel grove knollen). Op kwalitatief vlak leidt kalium tot een lager drogestofgehalte en een hoger K-gehalte van de knollen. Deze beide factoren resulteren in een lagere blauwgevoeligheid. Een voldoende K-gift zorgt voor een lager gehalte aan reducerendesuikers, wat tot een betere bakkleur leidt.

Kenmerken van kaliumgebrek op de bladeren. Bij kaliumgebrek verkleuren de bladeren vanaf de rand van lichtgroen tot geel, bij aanhoudend gebrek sterft vervolgens de rest van het weefsel af.

Aardappelen oogsten
Na al het werk is het tijd om je Aardappels te oogsten. De Aardappels zijn goed als de plant bloeit met kleine witte of blauwe bloemen. Meestal is dat in de 1e en 2e week van juli. Ga voorzichtig met een riek de grond in diep onder de Aardappelplant en wrik een beetje los. Trek dan de Aardappelplant omhoog en schudt hem uit, Je ziet dan grote en kriel Aardappelen. Zoek goed in de grond rond de Aardappelplant en verzamel alle Aardappelen in een mand.
Wat is blauwgevoeligheid?
Als aardappelen niet voorzichtig behandeld worden, als ze ruw op de grond of in een bewaarbak worden gegooid, krijgen ze gemakkelijk blauwe plekken. Deze stootplekken zijn niet schadelijk en hebben geen invloed op de smaak. Ze worden bij het koken wel bruin-zwart wat niet aantrekkelijk is.

Patentkali gebruiken :

Andere meststoffen aanschaffen dan maar? Nee, er bestaat een betere en goedkopere oplossing die geschikt is voor zowel de biologische als gangbare groenteteler. Patentkali is een delfstof uit de zoutmijnen die gebruikt wordt als meststof in beide teeltwijzen. Door zijn hoge gehalte aan kalium (30%) en zijn lage algemene zoutgehalte is deze meststof een aanrader voor de groentetuin. Mooi meegenomen is dat Patentkali ook 10% magnesium bevat. Daar hoeven we ons dan ook geen zorgen meer over te maken, omdat dit meestal wel ongeveer in de juiste verhouding is.

Wist u dat:

·         De website vtvtuindorp.com online is en dat u informatie/foto’s kan aanleveren bij de beheerder webmaster.vtv.tuindorp@gmail.com
·         De eerste steen van het winkeltje (zie gedenksteen winkeltje) is gelegd op 28 juni 1994 ten 11.00 uur, door Mw. A.M. Hollenberg-Wijnker. Dat dit gewoon een tuinder was zoals u en ik.
·         Dat de winkel geopend werd door Dhr. Jongman, oud penningmeester en beheerder voormalig winkel.
·         Op 01 maart 1978 de “Vereniging van Volkstuinhouders Tuindorp” op huidige locatie is gestart.
·         Op 09-04-2019 de zonnepanelen al één jaar op het dak liggen.
·         Wij op zoek zijn naar een nieuw reserve lid beroepscommissie. Huidig reserve lid heeft de vereniging verlaten om elders te tuinieren. Opgeven kunt u via de mail of bij één van de bestuursleden.
·         De aardappels voor de tuinen in de richting N-Z in het Noorden (M→N→Z) komen en voor de tuinen in de richting O-W in het Oosten (M→O→W) komen.
·         Dat de tuinen op 1 mei te zijn omgespit, geploegd of gefraisd en deze …. (zie art-6c HHR).
Hopende u voldoende geïnformeerd te hebben,
 
Rob van Eis
Voorzitter