Huishoudelijk Reglement

Naam en zetel

Art. 1. De vereniging draagt de naam Vereniging van Volkstuinhouders Tuindorp

Tijdsduur

Art. 2. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.

Doel

Art. 3. De vereniging stelt zich ten doel bevordering van de volkstuinbouw met inachtneming van het gestelde in art. 3. van de statuten van de vereniging.

Geldmiddelen

Art. 4.1. De op de algemene vergadering vastgestelde contributie en landhuur is verschuldigd op de door het bestuur te stellen wijze aan de vereniging.
2. Met begunstigers kan worden overeengekomen dat de jaarlijkse donatie in overleg met het bestuur worden voldaan.
3. De vereniging kan schenkingen, legaten en andere toevallige baten aanvaarden, waarmee wordt gehandeld als door de algemene ledenvergadering wordt beslist.

Leden

Art. 5. Leden zijn zij, als genoemd in art. 4 van de statuten. van de vereniging.

Plichten en rechten

Art. 6. a. de verplichtingen en rechten worden genoemd in art. 6 vanaf letter b t/m p van dithuishoudelijk reglement;
b. men is verplicht kennis te nemen van de statuten en huishoudelijke reglementen der vereniging, deze na te komen en te helpen handhaven;
c. de tuinen welke in huur zijn toegewezen dienen voor 1 mei te zijn omgespit, geploegd of gefraisd, deze te bewerken en al het vuil dat daar aanwezig is te vernietigen of te verwijderen. (zie ook art. 551 van de A.P.V.) hetgeen niet tot overlast mag leiden voor de omgeving. Mocht U door ziekte en/of door een ander zwaar wegende reden hiertoe niet in staat zijn, geef dit dan tijdig door aan het secretariaat.
d. de sloten welke grenzen aan de tuinen dienen twee maal per jaar schoon gemaakt te worden. Voor 15/04 en 15/11 moeten deze geschoond worden;
e. men is verplicht de paden op voldoende breedte van tenminste 2 meter te houden en het pad wat aan de tuin grenst te onderhouden;
f. het planten van heggen, struiken en bomen is alleen toegestaan indien men geen overlast bezorgd aan de medetuinders, waarbij struiken en heggen nimmer binnen 50 cm. van de rooilijn geplant mogen worden;
g.krachtbronnen zoals waterpompen licht aggregaten e.d. worden toegestaan m.u.v. zon- en feestdagen mits dit niet leidt tot overlast voor de omgeving;
h. spelende transistorradio's zijn toegestaan mits dit niet leidt tot geluidsoverlast voor de omgeving;
i. het is een ieder verboden te fietsen of te brommen op de paden m.u.v. hen die schriftelijke ontheffing hebben van het bestuur
j. het is ieder verboden ongevraagd of zonder diens toestemming de tuin van een ander te betreden, bestuursleden mogen ten allen tijde iemands tuin betreden:
k. het is verboden aardappelen te telen op andere plaatsen dan op de door het bestuur aan te geven plaatsen;
l. leden en hun gezinsleden hebben toegang tot het tuinencomplex, waarbij men toezicht houdt op de kinderen, eventuele huisdieren dienen op het complex aangelijnd te zijn;
m. voorstellen ter algemeen belang dienen bij voorkeur schriftelijk en voorzien van een toelichting te worden ingediend bij het bestuur van de vereniging;
n. leden genoemd in artikel 4a van de statuten kunnen zich beschikbaar stellen voor een bestuursfunctie;
o. ereleden en begunstigers genoemd in art.4 lid 1 letter b en art. 5 lid 1 van de statuten hebben recht de algemene ledenvergadering bij te wonen, doch hebben geen stemrecht.
p. huurders betalen bij aanvang van de huur, naast de contributie voor lidmaatschap van de vereniging, een borgsom voor alle door hen gehuurde tuinen.

Indien aan de hiervoor gestelde punten a t/m l niet wordt voldaan, volgt er na een waarschuwing een boete van ten hoogste € 20,= en bij herhaling royement.

Beëindiging

art 7. Het lidmaatschap eindigt;
1.a, Bij overlijden
b. Wanneer een lid wenst af te zien van zijn lidmaatschap als bedoeld in art 7 lid 1 letter a van de statuten, geeft hij hiervan schriftelijk kennis aan de secretaris, met inachtneming van 1 maand voor het verstrijken van het boekjaar. Bij tussentijdse opzegging blijft contributie en landhuur verschuldigd voor het lopende verenigingsjaar.
c. Door opzegging/ontheffing zoals gesteld in art. 7 lid 1 letters b en c van de statuten der vereniging.
2. Indien beroep wordt aangetekend op beslissingen van het bestuur inzake het lidmaatschap en royement stelt de beroepscommissie onmiddellijk een onderzoek in en binnen 14 dagen wordt een uitspraak gedaan. Uitspraken door de beroepscommissie zijn bindend.
3. Over beslissingen van het bestuur inzake lidmaatschap en royement kan binnen één maand na aanzegging beroep woorden aangetekend. Gedurende de beroepstermijn en hangende het onderzoek betreffende royement is het lid geschorst en is hem de toegang tot het tuinencomplex ontzegd.
4. Bij definitief royement zal het ex-lid binnen 14 dagen zijn eigendommen van de tuin moeten verwijderen.
5. Niet verwijderde eigendommen worden na het verstrijken van genoemde termijn van de tuin verwijderd en opgeslagen voor rekening en risico van de eigenaar.

Opzeggen van de tuin

Art. 8.1. Als een huurder de tuin opzegt dient hij deze in een ordentelijk staat achter te laten.Hieronder wordt verstaan dat de grond schoon opgeleverd wordt, dus vrij van onkruid, puin, vuil, glas en asbesthoudende materialen.De e.v.t. aanwezige opstal mag ter overname worden aangeboden mits de staat hiervan na beoordeling van het bestuur daarvoor geschikt wordt geacht.De overname van een tuin gaat alleen met toestemming van het bestuur van de vereniging.

2. Als de huurder die de tuin opzegt met de volgende huurder een overeenkomst heeft met betrekking tot overname van aanwezige opstal kan van artikel 8 lid 1 worden afgeweken. Dit kan b.v. als de huurder een schuurtje achterlaat in ruil voor het schoonmaken van de tuin, dus de lusten en de lasten, dit moet eveneens gebeuren met toestemming van het bestuur die hierbij de volgende huurder op zijn verplichting wijst.

3. Als de huurder in gebreke blijft in het leeg opleveren van zijn of haar tuin wordt de bij aanvang van de huur betaalde borgsom gebruikt om te tuin geschikt te maken voor een volgende huurder. Eventuele bijkomende kosten worden op de huurder verhaald.

Bestuur

Art.9.1. De samenstelling van het bestuur is vastgelegd in artikel 10 van de statuten van de vereniging.

2. De taak van het bestuur streks zich met name uit tot:
a. het geven van leiding aan de vereniging;
b. het behartigen van belangen en het bevorderen van een goede geest onder de leden;
c. het opmaken van de jaarstukken;
d. het uitschrijven van de algemene en buitengewone ledenvergadering;
e. het uitvoeren van de besluiten van deze vergaderingen;
f. het voeren van een goede verenigingsadministratie, het bijhouden van een archief waarin de vermogensstukken en financiële administratie van de vereniging tenminste 10 jaar bewaard dienen te blijven;
g. het bestuur is bevoegd tot:het schorsen van een bestuurslid indien het belang van de vereniging dit vereist;
h. het benoemen van commissies.

Het dagelijks bestuur

art.10.
1. wordt gevormd door de voorzitter, secretaris en de penningmeester
2. de voorzitter
a. heeft de leiding op alle bestuursvergaderingen
b. hij zorgt met zijn medebestuursleden voor de juiste naleving van de verenigingsreglementen, alsmede voor de tenuitvoerlegging der besluiten van bestuur en ledenvergaderingen en regelt de daar te verrichten werkzaamheden;
c. hij is bij elke officiële vertegenwoordiging van de vereniging de woordvoerder van het bestuur;
d. hij kan alle stukken, uitgaande van de vereniging, zo hij zulks verlangt, mede ondertekenen, zomede de werkzaamheden der bestuurders controleren
e. hij belegt in overleg met de secretaris de vergaderingen zo dikwijls zij dit,nodig achten.
3. de secretaris
a. De secretaris voert de briefwisseling uit naam van de vereniging zoveel mogelijk in overleg met het bestuur; ondertekent alle stukken van hem uitgaande en is verplicht er een kopie van te houden;
b. bij hem berust de zorg voor het archief, waarin alle ingekomen stukken en kopieën van uitgaande stukken worden verzameld;
c. hij houdt nauwkeurig aa